En lille indsats, der gør en stor forskel

Der sidder ti mennesker rundt om mødebordet. Et forældrepar, familiens ældste og udeboende søn på 18 år, hans kontaktperson, familiens sagsbehandler, morens psykolog, en familiebehandler, en pædagog fra SFO og en skolelærer til familiens 10-årige søn. For bordenden sidder koordinatoren.

Omdrejningspunktet er den forebyggende indsats, som familien modtager for at undgå anbringelse af deres yngste dreng. Sagsbehandleren, som er myndighedsperson, ønsker en status.

Konfliktniveauet er højt, så formålet er desuden at give grobund for et bedre samarbejde.

Den konkrete dagsorden

Forud for mødet har koordinator udsendt en dagsorden. Input er hentet fra alle deltagerne – er der spørgsmål, som de ønsker dialog om? Dagsordenen er meget konkret. Den er skrevet i et hverdagssprog uden fagtermer. Der er sat halvanden time af til mødet.

Koordinator byder velkommen, forklarer formålet med mødet og klarlægger mødets spilleregler: Alle skal have ordet, forskellige synspunkter hilses velkommen, koordinator leder mødet og styrer, hvem der kommunikerer med hvem om hvad.

Koordinator og konfliktmægler

Koordinator er ikke en del af konflikter og alliancer og har ikke nogen opgaver i sagen. Vedkommende bruger sin neutralitet til at sikre, at alle kan fremsætte synspunkter, holdninger og spørgsmål. Koordinatoren spørger uddybende, giver plads til forklaringer og anerkender frustration og uenighed.

Ved konflikt bevarer koordinator kontrollen, giver tid, holder fokus på barnet og den unge, spørger til informationer og afklaringer hos de forskellige parter. Hvad betyder uenigheden for det arbejde, de sammen skal gøre for barnet? Og hvad skal der til for at afhjælpe problemet?

Konkrete mål

Koordinator har fokus på, at mødedeltagerne sætter konkrete mål for den støtte, som barnet og familien skal have. Det skal hele tiden afklares, hvad, hvorfor, hvem, hvordan og hvornår.

Desuden sikres det, at uafklarede spørgsmål ikke ender uløste eller med en manipuleret løsning. Uenigheder tydeliggøres, og beslutningskompetencen afklares. Det, der eventuelt ikke kan nås på dette møde, sættes på dagsordenen til det næste.

Efter mødet udarbejder koordinator et udførligt referat og fremsender det til alle mødedeltagere.

Testet i ni kommuner

Scenen ovenfor er fiktiv, men den ligner virkeligheden. Siden 2006 har vi i CAFA anvendt denne form for koordination og mødeledelse i komplekse børnesager med mange fagpersoner og i sager med et højt konfliktniveau.

Metoden blev udviklet i projektet ”Styring og koordinering af kortvarig intensiv indsats i sårbare familier”, som vi fik offentlige puljemidler til at gennemføre. I projektet indgik ni familier fra ni forskellige kommuner og 47 professionelle.

Positiv effekt for alle parter

Evalueringen viser, at koordinering og styring som metoder har en positiv effekt for alle parter. Familierne og de unge fik oplevede mere og bedre inddragelse. De professionelle pegede på bedre overblik og mindre tidsforbrug.