Netværksgrupper til flygtningebørn og unge

CAFA har snart 20 års erfaring med børn og unge i netværksgrupper. Vi mener, at disse erfaringer er så gedigne, at de også bør anvendes i forhold til nye målgrupper af børn og unge – her børn og unge med flygtningebaggrund.

Formål og metoder

Alle CAFAs netværksgrupper har haft og har til formål

 • at modvirke isolation og ensomhed
 • at tilbyde de unge et fristed
 • at give de unge mulighed for at afprøve nye holdninger og adfærd
 • at styrke børnene eller de unge i deres selvstændige holdninger og støtte dem i at give udtryk for disse
 • for de unges vedkommende: at støtte de unge i overgangen til en selvstændig tilværelse og i at gennemføre uddannelse/arbejde.

Det er CAFAs mål at tilbyde børnene og de unge et sted, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab, støtte hinanden i vanskelige situationer, tale frit om fortid, nutid, fremtid samt støtte hinanden i at opbygge, bevare og udvikle relationer til familie, netværk, venner m.fl. Vi har erfaring for, at disse ting styrker børnenes eller de unges selvfølelse og dermed deres handlemuligheder i fremtiden.

Se mere om CAFAs aktuelle grupper for anbragte børn og unge ved at klikke her.

CAFAs arbejde med grupper for børn og unge er evalueret flere gange. Evalueringsrapporter kan findes ved at klikke her.

Cafa-Borup-2015-web-24

Hvad laver en netværksgruppe med børn og unge med flygtninge baggrund?

Gruppen mødes én gang om måneden i tre – fire timer. Derudover arrangeres ture og udflugter efter aftale med børnene/ de unge. Der er ikke mødepligt og børnene/ de unge kan komme, som de har tid og lyst.

Gruppen mødes om f.eks.

 • Snak, leg og ikke planlagt samvær
 • Spisning og fælles madlavning
 • Arbejde med livshistorie, flugthistorie, hændelser og traumer
 • Samtaler om relationer til familie og venner
 • Samtaler om relationer til det danske samfund
 • Udflugter og ture (sejltur, bowling, biograf, weekendture, rejser mm.)
 • Aktiviteter der styrker både den enkelte og gruppen

CAFA har beskrevet metoderne i gruppearbejde med børn og unge i en rapport om efterværnsgruppen NETop. Den kan du læse ved at klikke her.

Hvordan praktisk?

Vi påtager os i CAFA at oprette grupper i kommuner, der har mulighed for selv at besætte pladserne. Der skal være minimum ca. 4-5 børn eller unge i en gruppe, og de skal matche hinanden i køn, alder mv. Der kan være op til ca. 10-12 børn eller unge i en gruppe – flest, når der er tale om unge. Hvis kommunen har egnede lokaler, kan gruppemøder holdes lokalt. Ellers stiller CAFA lokaler til rådighed, og vi indgår gerne i at hente/bringe børn, hvis behov.

CAFA opretter også gerne grupper, som flere kommuner kan visitere børn eller unge til, og vi formidler gerne aftaler mellem kommunerne.

CAFA har lokaler i Borup og Slagelse. Se vores samværshuse ved at klikke her.

Pris?

Det er ikke muligt at beregne en fast pris, da den er afhængig af antallet af børn og unge i en gruppe, geografiske forhold mv. Vi beregner gerne uforpligtende tilbud ud fra konkrete forhold.

Fagligt

Flygtningebørn har måttet opgive deres hidtil kendte hverdag, skolegang, netværk og venner. Mange har oplevet traumatiske og farefulde oplevelser før flugten og undervejs, hvor de måske har oplevet krigshandlinger eller lignende på nært hold. De kan have oplevet, at deres forældre ikke har kunnet tage vare på deres behov og beskytte dem.

Der vil derfor være mange flygtningebørn, der har krisereaktioner, som der er behov for at blive taget hånd om. Men deres forældre vil ikke altid have ressourcer til dette, da de selv kan være traumatiserede. Børn og unge vil også ofte forsøge at beskytte deres forældre, hvorfor deres reaktioner og fortælling til forældrene om, hvordan de har det, kan være stærkt redigerede. Meget tyder på, at børn og unge har langvarige og stærke krisereaktioner, og især piger og mindre børn er særligt udsatte. Det viser bl.a. en dansk undersøgelse, der også bekræfter erfaringerne om, at forældre ikke altid opdager børnenes reaktioner.

Børn og unge kan få PTSD i lighed med voksne (Posttraumatisk stresssyndrom eller Posttraumatic Stress Disorder), hvilket kan få alvorlige følgevirkninger for deres udvikling og trivsel.

Det er væsentligt, at støtte børn og unge med traumer og krisereaktioner, sådan at de kan komme igennem deres krise på en hensigtsmæssig måde, så de ikke får kroniske problemer.

Hjælp til hele familien

Vi har her beskrevet en mulig støtteform til børn og unge med flygtningebaggrund, men vil også henlede opmærksomheden på, at CAFA også tilbyder andre former for støtte til flygtningefamilier. Det være sig behandlingsorienteret/familieorienteret støtte, kontaktpersonordning eller praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet.