Projektbeskrivelse

Koordineret – psykosocial indsats til børn med overvægt og deres familier, et projekt i CAFA – 2014/2016

Projektets fokus og formål

Projektets formål er at udvikle og etablere en kvalificeret indsats for børn med overvægt samt deres familier. Mange eksisterende tilbud til børn og unge med vægtproblemer tager et sundhedsmæssigt udgangspunkt og er ofte tilbud, der ligger i hospitals – eller andet lægeligt orienteret regi. I disse tilbud fokuseres der på sundhed/sygdom og især barnets vægtproblem, og der arbejdes bl.a. med udvikling af sunde spisevaner, motion og aktivitet. Der arbejdes også i nogle tilbud med familiens inddragelse, herunder især med henblik på ændringer i den samlede familiens spisevaner og aktivitetsniveau. På Julemærkehjemmene arbejdes der fx med børn og unges vægtproblemer ud fra disse principper. I en del tilfælde ses, at børn og unge taber sig under behandling/ophold, men tager på igen bagefter, når de kommer hjem. CAFA har i sin tid, haft kontakt med mange overvægtige børn og unge, og vi har i det sidste år (2014) gennemført en lang række børnefaglige undersøgelser for forskellige kommuner, hvori børn og unges overvægt har været en problematik, som vi har set hyppigere end tidligere. Vores erfaringer herfra er, at for mange børn og unge er overvægten ”kun” en blandt mange problematikker, som barnet har og/eller er en del af. Disse børn og unge er ofte en del af en familie med komplicerede familieproblemstillinger, de har ofte kammeratskabsproblemer, skoleproblemer og andre særlige vanskeligheder af forskellig art. For en række børn og unge synes overvægten således at hænge sammen med barnets samlede situation, og det, at barnet har andre vanskeligheder at slås med, kan tænkes at være årsagen til, at overvægten vender tilbage efter fx et julemærkehjems ophold. Ovenstående viden er baggrunden for, at CAFA ønsker at gennemføre et udviklingsprojekt, hvor der skal arbejdes på flere niveauer med barnets problematikker på samme tid og i et koordineret forløb. Der skal således ikke alene fokuseres på barnets vægt, spisning og motion – om end dette også skal inddrages i behandlingen – men fokus skal være bredere, idet målet er at igangsætte en udvikling i forhold til barnets (og familiens) samlede problemkompleks.

 

Børn med overvægt – et generelt problem

Tal fra Sundhedsstyrelsen: I 1998 viste skolehelbredsundersøgelserne, at der var 10% af pigerne og 7% af drengene i alderen 14- 16 år overvægtige. Af disse var henholdsvis ca. 4% og ca. 3% svært overvægtige. For 5-7-årige var forekomsten af overvægt hhv. 7% hos pigerne og 5,5% hos drengene, mens forekomsten af svær overvægt var 2% blandt piger og 1% blandt drenge. De nyeste undersøgelser over BMI-udviklingen blandt børn stammer fra skoleundersøgelser i Odense samt fra spørgeskemaundersøgelser, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Ifølge disse undersøgelser er flere børn stadig svært overvægtige gennem de senere år. Opgørelsen blandt 8-10-årige børn i Odense i perioden 1985-1998 påviser en væsentlig stigning, især blandt drengene, hvor der næsten er sket en fordobling, mens der hos pigerne er tale om en stigning på 20%. Statens Institut for Folkesundhed finder tilsvarende, at tre gange så mange 14-16-årige piger og drenge er blevet overvægtige fra 1972 til 1997. Udviklingen af overvægt blandt børn og unge kan også vurderes på data fra sessioner og skolehelbredsundersøgelser. Både undersøgelser blandt 7-14-årige skolebørn og 18-årige mænd til session, født i perioden 1930-1960, viser, at flere er blevet svært overvægtige. Sessionsundersøgelserne påviser således, at der er sket en 30-dobling af andelen af egentlig overvægtige mænd i den undersøgte periode. Nye data fra 2002 viser, at forekomsten af svær overvægt blandt unge mænd til session fortsat er stigende, således at andelen udgør 6,7 % af unge mænd svarende til ca. 17.000 på landsplan. Den kraftige stigning i antallet af unge mænd med svær overvægt tyder på, at flere må være overvægtige allerede som børn og teenagere. Der synes således at være tale om et problem, som er i stigning, hvorfor vi er af den opfattelse, at der bør etableres flere og gerne nytænkende behandlingstilbud.

 

Tilgange og metoder i projektet

Projektet tager afsæt i den viden fra praksis og undersøgelser, som CAFA gennem mange år har oparbejdet om socialpædagogiske indsatser i forhold til børn og unge i udsatte positioner. Udover menneskets behov for anerkendelse, så er den viden, som vi vil inddrage bla.:

  1. Viden og erfaring med en helhedsorienteret og familieorienteret støtte, hvor bl.a. systemisk og narrativ familiebehandling er metoder, hvor CAFAs medarbejdere har kompetence og omfattende erfaringer. Der vil i projektet blive tale om familiebehandling omfattende hele familien og forældrene alene.
  2. Viden om netværksgrupper for børn og unge, har CAFA fra tidligere arbejde med grupper for anbragte børn og unge, unge i efterværn, selvskadende unge piger og senest med unge med psykisk sygdom, der skulle støttes i uddannelse eller arbejde. Netværksgrupperne har potentiale til at fungere som et lærerum for alternative læreprocesser og vil formentlig også kunne anvendes med succes i forhold til denne målgruppe af børn, og formentlig også i forhold til børnenes forældre
  3. Koordinering er et tredje område, som CAFA har benyttet indenfor mange forskellige områder og med stor succes. I en evaluering af koordinering af kortvarige, forebyggende indsatser ift. udsatte børn, unge og deres familier viste det, at en koordineret indsats på tværs af faggrupper og sektorer har en positiv effekt for familien. Det betyder også, at de professionelle vurderer, at de gør en bedre indsats med færre ressourcer. Vi har senest anvendt koordineringsmetoden i forbindelse med indsatsen i forhold til unge med psykisk sygdom.

Ovenstående elementer vil indgå i den psykosociale støtte til børnene i dette projekt, og dertil kommer, at vi vil udvikle og anvende metoder, der retter sig direkte mod barnets overvægt. Her vil vi tage udgangspunkt i erfaringer fra andre fagfolks indsatser og forskning på området. Denne indsats er ny i CAFA, idet vi tidligere har viderehenvist til andre foranstaltninger i forhold til børn og unges vægtproblemer. CAFA vil inddrage ekstern konsulentbistand i tilrettelæggelsen af denne del af støtten, fx diæ- tist, ergoterapeut eller andre. Projektets overordnede mål er således at give en koordineret, helhedsorienteret, familieorienteret støtte med fokus på barnets samlede trivsel og udvikling, herunder overvægt. Følgende metoder vil blive anvendt i projektet i forhold til det enkelte barn og familie:

  • Udredning af barnets situation og vanskeligheder
  • Familieorienteret behandling og støtte
  • Gruppetilbud til barnet
  • Særlige metoder i forhold til barnets inddragelse (se afsnit nedenfor)
  • Gruppetilbud til forældrene (netværksgruppe og/eller andre relevante fælles tilbud)
  • Koordinering af støtten med familien og det professionelle netværk
  • Inddragelse af familiens private netværk

 

Inddragelse

Inddragelse er en værdi i CAFA, som vi sætter højt i alle former for socialt arbejde, og det er et område, hvori vi både anvender mange ressourcer og har et stort engagement. Vi betragter både voksne, børn og unge som selvstændige kompetente mennesker med rettigheder og kompetencer til at have mening om eget liv. Alle har krav på, at blive hørt og ikke mindst få indflydelse på eget liv ved deltagelse og medbestemmelse. Når det drejer sig om valget af en families udvikling, så mener vi ikke, at inddragelse rækker, men at selvbestemmelse er mere betegnende for det, der bør foregå. Det er vigtigt for mennesker, at udvikle og bevare kontrol i deres eget liv, og det bakker vi op omkring. Det gør vi fordi, at vi har erfaring med, at mange personlige og familiemæssige vanskeligheder har som baggrund, at mennesker har mistet kontrollen i og med deres liv. Det betyder bl.a., at det bør være familien, der afgør, hvilken udvikling, der ønskes. Derfor er det en forudsætning for deltagelse i projektet, at den bygger på familiens ønske og samtykke. Der er forskning, der bekræfter vores oplevelse i praksis om, at inddragelse giver mere realistiske løsninger.

 

Særligt om inddragelse af børn

I projektet vil CAFA arbejde målrettet og med en særlig metode i forhold til børnenes inddragelse, som vi finder ligeså vigtig som de voksnes. Vi vil i dette projekt arbejde med at videreudvikle metoder til inddragelse af børn og unge ud fra den viden, vi har fra praksis, en ph.d. undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem CAFA og Ålborg Universitet9 samt div. evalueringer. Vi ved derfra bl.a., at inddragelse af udsatte børn og unge er et vanskeligt og kompliceret område, som kræver særlig viden og særlige metoder. Når man ønsker en reel og aktiv inddragelse af børn og unge, skal inddragelsesprocessen planlægges, og i denne planlægning bør bl.a. indgå, at barnet eller den unge informeres om inddragelsens formål og omfang. Yderligere at de relationelle forhold omkring barnet afdækkes, idet personer med en tæt relation til barnet kan spille positivt og negativt ind på, hvordan barnet kan formulere sig i en inddragelsesproces. I projektet vil vi (som en metode vi vil afprøve) udpege en ansvarlig for inddragelsesprocessen, hvis opgave bliver, at lægge en inddragelsesplan og i hele forløbet har et særligt fokus på barnets behov for information og støtte til inddragelse.

 

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er børn i alderen 8-14 år – af begge køn, som har en overvægtsproblematik, og som skønnes at have behov for en koordineret helhedsindsats med inddragelse af deres familie. Der skal sammensættes 1 eller 2 netværks grupper af børn på 4-10 børn alt afhængig af alder, køn mv.. Den konkrete sammensætning vil tage sit udgangspunkt i, hvilke børn, der skønnes at kunne have udbytte af hinandens samvær. En eller flere forældre og evt. søskende til hvert barn i projektet, vil blive tilknyttet. Antallet af børn og familier vil afhænge af børnenes alder, problemstillinger og lignende. Anslået et sted mellem 6-15 børn og deres familier. Målgruppen af børn kan repræsentere mange forskellige typer af beskrevne problemer ud over overvægt, fx kan der være tale om relationelle problemer i familien, skoleproblemer, mobning, adfærdsproblemer hos barnet, dårlig trivsel osv.

Der optages ikke børn i projektet, som har gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller udviklingshæmning.

 

Kvalitet

Projektet gennemføres af CAFAs konsulenter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere efter behov. Alle konsulenter i CAFA er enten uddannede socialrådgivere eller pædagoger og/eller akademisk uddannede. De er alle efteruddannede internt og/eller eksternt. Alle konsulenterne har omfattende erfaringer i arbejde med at støtte udsatte børn, unge og familier. CAFA har en bred erfaring i støtte- og behandlings- og netværksgruppearbejde i forhold til udsatte børn, unge og voksne.

Den 20.11.2014.

Susanne Katz, socionom og master i udsatte børn og unge Tina Bjørn Olsen, socialrådgiver og supervisor